Informació de la seu electrònica

En el punt sisè del ple del 24 de setembre de 2015 es va aprova per unanimitat l’Adhesió al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC per l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes amb el següent contingut:

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb l’article 67 del Decret 68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al projecte Administració Oberta de Catalunya. En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i entitats per establir els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permet l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la documentació necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions en la prestació de determinats serveis.

El consorci Localret està format per la major part dels ajuntaments catalans i per les dues entitats municipalistes de Catalunya: ACMC i FMC, i té aprovats dos models d’ordenança tipus amb la finalitat d’impulsar i potenciar l’administració electrònica en el si de les administracions locals i d’assolir un ús efectiu de les eines electròniques per tal de millorar les tasques i serveis que tenen encomanades i facilitar les relacions amb els ciutadans, les empreses i altres administracions i entitats.

L’Ajuntament de Barcelona participa de la voluntat de potenciar la interoperabilitat entre les administracions públiques i altres institucions, per tal de fixar els estàndards tècnics i l’establiment de mecanismes per intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions.

El consorci AOC està format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el consorci Localret, i té per objecte, amb caràcter general, la implantació dels sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin.

Per tot el qual, les parts consideren que cal establir un marc de col·laboració que d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, permeti fer realitat els objectius respectius i les previsions normatives que en matèria d’interoperabilitat els afecten.

Vist el text del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals (abans i d’administracions públiques) de la Generalitat de Catalunya, el consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el consorci AOC, que té per objecte establir el marc de col·laboració entre les parts per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica en els sistemes d’informació de l’administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que s’hi adhereixin, signat en data 22 d’octubre de 2006.

Es va proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord que es va aprovar per unanimitat de tots els regidors assistents.

1r) Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals (abans i d’administracions públiques) de la Generalitat de Catalunya, el consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el consorci AOC per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2021 12:22