Agenda del govern municipal


Sessions del ple municipal

En el ple celebrat el 9 de juliol de 2019 es va proposar i aprovar l'adopció del següent acord:

1r) Establir una periodicitat trimestral per dur a terme les sessions ordinàries del Ple municipal.

2n) Fixar com a dia i hora de realització d'aquestes, el segon dimarts del segon mes del trimestre, a les 19:00 hores, excepte el 3r trimestre que es fixa el tercer dimarts del primer mes del mateix (febrer, maig, juliol i novembre). Si aquest és festiu, o si per qualsevol causa de força major no es pogués dur a terme, tindrà lloc el dimarts següent.

Junta de govern local

En el ple celebrat el 9 de juliol de 2019 es va proposar i aprovar l'adopció del següent acord:

1r) Mantenir la constitució la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que quedarà integrada pels membres de la Corporació que designi l'alcalde, i que,  en cap cas, serà superior al terç del nombre legal d'aquests. Així mateix, correspondrà a l'alcalde establir el règim de sessions i delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que consideri oportunes dins les que li estan legalment conferides.

2n) Donar compte al Ple de la Corporació del decret de l'alcaldia designant els membres que en formaran part, establint el règim de sessions i delegant atribucions que li són pròpies.

 

La Junta de govern local es realitza cada segon dimarts de mes (excepte en els casos en que aquest és festiu que es posposa una setmana més).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2021 09:58