Restriccions d'abastament d'aigua

Última revisió 03-03-2023 13:44
03/03/2023

En data 28.02.2023 s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

Atès que el municipi d’Avinyonet del Penedès està inclòs a la unitat d’explotació 13-Embassament Ter-Llobregat, cal atendre les següents restriccions expressades al BAN adjunt.

Així doncs, mentre duri la vigència del decret de sequera i fins que es recuperin les reserves d’aigua, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès demana que es faci un ús responsable de l’aigua per tal de poder garantir el seu subministrament.

 

Demanem la col·laboració ciutadana per fer un consum responsable de l’aigua davant la situació de sequera que afecta gran part de Catalunya, provocada pel descens continuat de les reserves d’aigua, lligat a la manca de pluges.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter Llobregat i a l’aqüífer del Fluvià Muga. Aquestes unitats engloben un total de 224 municipis. L’ACA ha determinat diverses mesures que afecten el consum amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

Per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable:

Limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 230 litres (zones en excepcionalitat) per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials). Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són:

PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

· El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

· En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

· Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats (en cas d’excepcionalitat), excepte:

· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.

· La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:

· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

FONTS ORNAMENTALS

· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

 • Reg agrícola: 40 %
 • Usos ramaders: 30 %
 • Usos industrials: 15 %
 • Usos recreatius que impliquin el reg: 50 %
 • Altres usos recreatius: 15 %

Per a més informació sobre la declaració de l’ACA, es pot consultar en aquests enllaços:

Portal de la sequera: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/

Aquest descens de les reserves dels embassaments, les temperatures màximes i la insuficiència de pluges evidencien una conjuntura crítica. Per això, és imprescindible aplicar mesures urgents que contribueixin a pal·liar les greus conseqüències que poden desencadenar-se si continua agreujant-se aquesta situació. La ciutadania hi té un paper destacat i cal que tothom faci un ús responsable de l’aigua.

És en aquest sentit que proposem diversos consells per preservar aquest recurs essencial i garantir el subministrament d’aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, animem a actuar amb petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d’aigua, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta.

Consells per estalviar i reutilitzar l’aigua:

 • Ajudaràs a reduir el consum si tens plantes autòctones que s'adaptin al clima i també si reculls l'aigua de la pluja per aprofitar-la per regar.
 • Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.
 • Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200 litres a 75 litres.
 • Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la terrassa amb la mànega.
 • Si tanques l’aixeta mentre t’ensabones les mans, passaràs de consumir 16 litres a 2 litres; i si ho fas mentre et raspalles les dents i fas servir un got per glopejar, el consum de 30 litres el reduiràs a 1 litre.
 • Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60 litres.
 • Pots instal·lar un sistema que reculli les aigües grises de la dutxa, banyera, rentadora, rentaplats, i les aprofiti per a la cisterna del vàter.
 • Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descàrrega de la cisterna.
 • Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites.
 • Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta menys.
 • Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2 litres d’aigua.

Degut a l’excepcionalitat de la greu situació de sequera que pateix Catalunya, cal prendre consciència i extremar el màxim l’eficiència en l’ús de l’aigua. Així doncs, des de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès es fa una crida a la responsabilitat i solidaritat per assegurar el compliment d’aquesta normativa.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general i per al seu compliment.