Subvencions i ajuts per a la tala d'arbres

Última revisió 12-05-2022 10:12
11/05/2022

Aprovat en la sessió del dia 3 de maig de 2022 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament les bases reguladores de la convocatòria de subvencions i ajuts per a la tala d'arbres en finques particulars situades en sòl urbà d'Avinyonet del Penedès

Objecte de la convocatòria i àmbit d’aplicació

Subvencions per a la tala d’arbres en finques situades en sòl urbà del municipi, d’acord amb el planejament vigent.

Condicions generals i obligacions dels beneficiaris/es

- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.

- Que la finca no tingui obert un expedient de disciplina urbanística.

- Sol·licitar la llicència municipal d’obres o presentar l’assabentat d’obres.

- Començar i acabar els treballs dins l’any en curs. Import Serà de 150 euros per arbre, fins un màxim de 450 euros per finca, sense superar, en cap cas, el 50% del pressupost d’execució dels treballs.

Sol·licitud i documentació

El termini de presentació de les sol·licituds s’obrirà a partir de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web municipal, i restarà obert mentre existeixi saldo en la partida pressupostària habilitada a l’efecte.

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es presentaran davant l’Ajuntament, en el moment de sol·licitar la llicència d’obres o l’assabentat d’obres, en els models oficials de l’Ajuntament, i acompanyades de la documentació següent:

• Pressupost de l’actuació

• Fotografies de l’arbre o arbres a talar

• Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries

Un cop efectuats els treballs:

• Factures acreditatives dels treballs i rebuts del pagament.

• Compte corrent on realitzar l’ingrés de l’ajut.

Procediment de concessió

La resolució d’aprovació serà adoptada per la Junta de Govern Local, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals que revisaran la documentació aportada i comprovaran que s’han executat els treballs efectivament.

Pagament

Mitjançant transferència bancària, una vegada aprovat l’ajut, al compte corrent indicat a l’efecte.