Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Última revisió 01-09-2021 21:22
03/03/2020

A partir d'avui, dia 3 de març i fins el dia 4 de maig, es passaran les quotes de l'impost municipal de vehicles 2020 (IVTM). aquest imposts, tal com ens vam comprometre, s'ha reduït un -20%.

També informar que s'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburants utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental (*).

a) -35% als titulars de vehicles híbrids

b) -60% als titulars de vehicles elèctrics

*Els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici, aportant còpia de la fitxa tècnica i el permís de circulació del vehicle. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini de pagament voluntari de l'impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud.