BAN - Restriccions d'abastament d'aigua

Última revisió 08-02-2023 09:08
08/02/2023

FAIG SABER que en data 25.11.2022 s’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera hidrològica i es declara l’entrada en alerta de la unitat d’explotació Ter-Llobregat.

Atès que el municipi d’Avinyonet del Penedès està inclòs a la unitat d’explotació 13-Embassament Ter-Llobregat, cal atendre les següents restriccions expressades al BAN.

Així doncs, mentre duri la vigència del decret de sequera i fins que es recuperin les reserves d’aigua, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès demana que es faci un ús responsable de l’aigua per tal de poder garantir el seu subministrament.

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents:

 1. Els reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 9h).
 2. La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable i en qualsevol cas no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
 3. Els regs particulars queden restringits a dos dies per setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i dissabtes. Els habitatges amb numeració imparella poden regar els dijous i diumenges.
 4. Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals a excepció dels llacs artificial que facin de suport vital de vida aquàtica.
 5. Els serveis municipals han de prioritzar l’ús d’aigua no potable o fer-ne el mínim ús indispensable de la xarxa potable per la neteja de carrers i similars.
 6. Queda prohibida la neteja de paviments, façanes i similars utilitzant manegues d’aigua potable o altres. També queda prohibit la utilització d’aigua per l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 7. L’ompliment de les piscines queda limitat als següents casos:
  1. Reomplert parcial per reposar pèrdues d’aigua per evaporació.
  2. Primer ompliment de piscina de nova construcció.
  3. En centres educatius, ompliment de piscines de menys de 500 litres.
 8. La neteja de vehicles queda limitada a establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que disposin de sistema de recirculació d’aigua.
 9. L’aigua per a ús ramader queda limitada exclusivament per a l’abeurament i neteja d’animals.

Degut a l’excepcionalitat de la greu situació de sequera que pateix Catalunya, cal prendre consciència i extremar el màxim l’eficiència en l’ús de l’aigua. Així doncs, des de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès es fa una crida a la responsabilitat i solidaritat per assegurar el compliment d’aquesta normativa.

La qual cosa faig pública per al coneixement general i per al seu compliment.

Cesar Herraiz Pujol Alcalde-President

Document signat electrònicament.- (verue adjunt)

Avinyonet del Penedès, 7 de febrer de 2023