Aprovació inicial l'Ordenança Municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

Última revisió 30-11-2023 14:59
30/11/2023

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal sobre reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectiu de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de VINT DIES naturals, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. INSTÀNCIA GENÈRICA

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

El principal problema que es pretén solucionar és evitar la falta de subministrament d’aigua potable en el municipi, davant d’una situació de sequera greu, com ens trobem ara, regulant un consum

responsable i un estalvi d’aigua.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

En un context d’escassetat de recursos hídrics es fa necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desbastament de la població.

Objectius de la norma

Protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d’aigua a la població i de dotar a l’Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els

consums d’aigua i regular els usos de l’aigua en el municipi en situació de sequera

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

En aquests moments, l’Ajuntament no disposa de cap norma que li permeti regular un consum responsable i, alhora, actuar en cas d’incompliment

per part d’algú, de les mesures restrictives de consum establertes.

Enllaços