Aprovació de l'obertura del procediment per a l'alienació de dues parcel·les de titularitat municipal

Última revisió 16-12-2021 13:25
16/12/2021

Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2021, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment contractual per a l’alienació de dues parcel·les urbanes de titularitat municipal.

Podeu consultar l'anunci de la publicació al BOPB amb la documentació annexa i el plec de clausules a l'enllaç següent E-TAULER