Perfil del Contractant | Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Perfil del Contractant

OBRES PROJECTE "ORDENACIÓ D'APARCAMENT DE SANT SEBASTIA DELS GORGS"

-Enllaç al perfil del contractant de la Generlitat

PLEC DE CLAUSULES LLICÈNCIA AUTOTAXI

- Plec de clausules llicència taxi

- Acte d'obertura de Pliques

NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR) A CANTALLOPS

- Anunci licitació

- Plec de clàusules administratives particulars

- Projectes

- Obertura de Pliques

- Acte d'obertura de proposicions obertura sobre B: proposició econòmica i documentació tècnica

MUSEU DEL BATRE

- Anunci licitació

- Anunci projecte

- Projecte PDF


PROJECTE MUSEOGRÀFIC "FONT DE LA CANYA"

- Anunci del projecte

- Projecte

- Plec de clàusules

- Anunci d'adjudicació

- Plec de clàsules F2 i F3

 


EMBELLIMENT DEL CARRER SANT PALADI I LA PLAÇA CUSCÓ BERGA DE LES GUNYOLES

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2014, va acordar per unanimitat adjudicar definitivament el procediment obert amb un criteri d’adjudicació, el preu més baix, i tramitació ordinària, dut a terme per a la contractació de les obres que tot seguit s’indiquen, incloses en el programa europeu “Viure al Poble 2010”, a les empreses següents, d’acord amb l’oferta econòmica presentada i de conformitat amb els plecs de condicions administratives que regeixen aquests procediments contractuals i els projectes aprovats:

 - Embelliment del carrer Sant Paladi i la plaça Cuscó Berga de les Gunyoles, a l’empresa Port Narbonne, SL, pel preu de 108.336,00€ (IVA apart).

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 277.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.


RESTAURACIÓ DE LA FONT SECA I L'ESPAI DE CONNEXIÓ AMB LA PLAÇA ERA DE LA ROCA

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2014, va acordar per unanimitat adjudicar definitivament el procediment obert amb un criteri d’adjudicació, el preu més baix, i tramitació ordinària, dut a terme per a la contractació de les obres que tot seguit s’indiquen, incloses en el programa europeu “Viure al Poble 2010”, a les empreses següents, d’acord amb l’oferta econòmica presentada i de conformitat amb els plecs de condicions administratives que regeixen aquests procediments contractuals i els projectes aprovats:

Restauració de la font Seca i l’espai de connexió amb la plaça Era de la Roca, a l’empresa Hidràulica y Obras, SA, pel preu de 74.480,87€ (IVA apart).

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 277.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.


CENTRE DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA LOCAL

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2015, va acordar per unanimitat adjudicar definitivament el procediment obert amb un criteri d’adjudicació, el preu més baix, i tramitació ordinària, dut a terme per a la contractació de les obres que tot seguit s’indiquen, incloses en el programa europeu “Viure al Poble 2010”, a les empreses següents, d’acord amb l’oferta econòmica presentada i de conformitat amb els plecs de condicions administratives que regeixen aquests procediments contractuals i els projectes aprovats:

- Centre de dinamització turística local, a l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios, SA, pel preu de 294.642,03€ (IVA apart).

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 277.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.


MOBILIARI CENTRE DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA LOCAL

- Plec de clàusules

- Anunci d'adjudicació


 

HABILITACIÓ D’APARCAMENT DISSUASORI I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN A LA N-340 AL SEU PAS PER AVINYÓ NOU

Projecte finançat mitjançant el programa “Viure al Poble 2010”, integrat en l’eix 4 dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, període 2007-2013.

Lloc d'execució: Avinyó Nou (Avinyonet del Penedès)

Termini d’execució: 5 mesos

Termini per a la presentació d'ofertes: 15 de Juny de 2015 a les 14:00h

Obertura d'ofertes econòmiques (Sobre B): L'acta d'obertura de les ofertes econòmiques d'aquesta obra queda convocat per el proper dimarts dia 30 de Juny de 2015 a les 13:00h a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. Han estat admeses les 18 empreses que han presentat oferta en aquesta licitació.

Edicte

Anunci DOGC

Anunci BOPB

Plec de Clàusules Administratives, Econòmiques i Tècniques Particulars

Projecte

Informe de valoració de licitacions

Anunci d'adjudicació

Mesa de contractació

 

Data de la última modificació: dj., 22/06/2017 - 08:57

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Avís Legal

Contacta amb l'Ajuntament

avinyonet@diba.cat
Telèfon 93 897 00 00
Fax 93 897 06 67

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació
Política de cookies