Pla de foment de l'ocupació local 2018 | Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Pla de foment de l'ocupació local 2018

El “Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018”, promogut per la Diputació de Barcelona, té per objecte fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de col·lectius de risc d’exclusió social.

Per aquesta raó, i dins d’aquest programa, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès necessita cobrir de forma urgent dues places de peons per a la brigada municipal de serveis, per un període de tres mesos. Tothom que estigui interessat ha de presentar la seva sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyat del seu currículum, a les oficines de l’Ajuntament, fins el dia 6 de març, a les 14 hores.

Als enllaços que teniu a continuació podeu descarregar-vos el model de sol·licitud per a participar en el procés de selecció i les bases d’aquesta convocatòria.

SOL·LICITUD

BASES

Els requisits per ocupar el lloc de treball són els que figuren al punt 3.1 de les bases de la convocatòria, i entre altres:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
  • Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs de treball i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.
  • No haver estat condemnat per cap delicte, ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial.
  • No trobar-se incurs/a en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat, a tenor de la legislació vigent.
  • Trobar-se en situació prèvia d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, almenys, durant el mes anterior.
  • No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social.
  • Haver treballat en tasques pròpies o similars a les de la brigada municipal.

Per a més informació o aclariments, es poden adreçar a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, en hores d’oficina (telèfon 93 897 00 00).

 

Avinyonet del Penedès, 16 de febrer de 2018.

Data de la última modificació: dc., 21/02/2018 - 11:06

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Avís Legal

Contacta amb l'Ajuntament

avinyonet@diba.cat
Telèfon 93 897 00 00
Fax 93 897 06 67

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació
Política de cookies