Anuncis | Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Anuncis

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D’AVINYONET DEL PENEDÈS, PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CLAU 2, D’EDIFICIS SINGULARS

Aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2016, una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Avinyonet del Penedès, pel que fa a la regulació de la Clau 2, d’edificis singulars, queda obert el tràmit d'informació pública previst a l'article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOP de Barcelona, DOGC, diari ARA i pàgina web de l’Ajuntament, a efectes del seu examen i presentació de possibles al·legacions o reclamacions. Així mateix, i durant un termini de 45 dies, conjuntament amb la proposta de modificació puntual i de forma simultània, se sotmet a informació pública l’informe ambiental que l’acompanya.

 

De conformitat amb el que disposa l'article 73 del text legal esmentat, se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació d'edificació i d'enderrocament en l'àmbit concret afectat per la modificació que consta en la proposta de modificació.

 

Avinyonet del Penedès, 19 de febrer de 2016.

Memòria i plànols

Document ambiental


NOVA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS A CANTALLOPS

Vist el projecte d’obra ordinària municipal en sòl no urbanitzable, per a la construcció d’una depuradora d’aigües residuals al nucli de Cantallops (TM Avinyonet del Penedès), d’acord amb el projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament, se sotmet al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en els butlletins oficials: BOP de Barcelona i DOGC, en el diari ARA, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que hom consideri oportunes, de conformitat amb allò que estableix l’article 48.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

 

Avinyonet del Penedès, 1 de març de 2016.


PROJECTE MODIFICAT PER A NOVA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS A CANTALLOPS

Anunci DOGC

Anunci BOPB

Projecte

 

 

Data de la última modificació: dl., 07/03/2016 - 12:13

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Avís Legal

Contacta amb l'Ajuntament

avinyonet@diba.cat
Telèfon 93 897 00 00
Fax 93 897 06 67

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació
Política de cookies