Anuncis | Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Anuncis


ANUNCI SOBRE APROBACIÓ INICIAL DEL PROJECTE NOU ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A CAN MITJANS DES DEL DIPÒSIT DE LA SERRA DE LES GUNYOLES


Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 d'octubre de 2017, el projecte d'obra ordinària que més avall s'indica, se sotmet al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies, comptats a partir de la darrera publicació d'aquest anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al Tauler d'anuncis de la pàgina web municipal, per tal que es pugui examinar i s'hi puguin formular possibles al·legacions, en compliment del que disposen els articles 235.2.c del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
- Nou abastament d'aigua potable a Can Mitjans des del dipòsit de la Serra del nucli de les Gunyoles, amb un pressupost total de 324.531,04€ (IVA apart).
Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap, el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Avinyonet del Penedès, 30 d'octubre de 2017

DOCUMENTACIÓ


 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D’AVINYONET DEL PENEDÈS, ALS SECTORS SUD 3.7 (CADES) I SUND 3.6 LA PLANA D'EN BORD

Aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2017, una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Avinyonet del Penedès, als sectors SUD 3.7 (CADES) i SUND 3.6 La Plana d’en Bord, que inclou el corresponent estudi ambiental estratègic (EAE), queda obert el tràmit d'informació pública previst a l'article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOP de Barcelona, DOGC, diari ARA i pàgina web de l’Ajuntament, a efectes del seu examen i presentació de possibles al·legacions o reclamacions. Així mateix, i durant un termini de 45 dies, conjuntament amb la proposta de modificació puntual i de forma simultània, se sotmet a informació pública l’estudi ambiental que l’acompanya.

De conformitat amb el que disposa l'article 73 del text legal esmentat, se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació d'edificació i d'enderrocament en l'àmbit concret afectat per la modificació que consta en la proposta de modificació.

Avinyonet del Penedès, 30 d’octubre de 2017.

DOCUMENTACIÓ


MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D’AVINYONET DEL PENEDÈS, PEL QUE FA AL NUCLI DE LA GARROFA

Aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2017, una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Avinyonet del Penedès, pel que fa al nucli de la Garrofa, que inclou la corresponent avaluació ambiental, queda obert el tràmit d'informació pública previst a l'article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOP de Barcelona, DOGC, diari ARA i pàgina web de l’Ajuntament, a efectes del seu examen i presentació de possibles al·legacions o reclamacions. Així mateix, i durant un termini de 45 dies, conjuntament amb la proposta de modificació puntual i de forma simultània, se sotmet a informació pública l’estudi ambiental que l’acompanya.

 

De conformitat amb el que disposa l'article 73 del text legal esmentat, se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació d'edificació i d'enderrocament en l'àmbit concret afectat per la modificació que consta en la proposta de modificació.

 

Avinyonet del Penedès, 30 d’octubre de 2017.

DOCUMENT UNITARI

Data de la última modificació: dt., 21/11/2017 - 12:34

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Avís Legal

Contacta amb l'Ajuntament

avinyonet@diba.cat
Telèfon 93 897 00 00
Fax 93 897 06 67

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació
Política de cookies